Vurdering fra psykolog

PSYK 135


PSYK 135 Vurdering fra psykolog

Psykologen besvarer kommunens anmodning PSYK 131 på blanket PSYK 135. 

Kontakten med psykologen kan være afsluttet, igangværende eller etableret i forbindelse med kommunens anmodning om udarbejdelsen af en Vurdering.

Psykologens besvarelse hviler på grundlag af aktuelt indhentet kendskab og eventuelt eksisterende journaloplysninger og kendskab til klienten.
En Vurdering fra psykolog er i udgangspunktet mere omfattende end Aktuel Situation.
Betalingsfrist er generelt 3 uger for kommunen. 

Formål med vurdering fra psykolog

Psykologens vurdering skal altid foretages på grundlag af aktuel kontakt/samtaler med klienten i forbindelse med udarbejdelsen. Kommunens anmodning om udfærdigelse af Vurdering fra psykolog forudsætter en nuanceret og uddybet beskrivelse af den aktuelle problemstilling, der ønskes belyst.
 
En vurdering vil fx være hensigtsmæssig i forbindelse med kommunens vurdering i en sag om arbejdsevne (revalideringssag, fleksjob, førtidspension mv.) eller behov for psykologisk behandling, fx som følge af seksuelt misbrug, som traumatiseret flygtning m.v., og hvor der fx er behov for afklaring af klientens motivation og skønnede funktionsniveau. I forbindelse med en børnesag kan der være tale om nødvendige oplysninger om barnets trivsel i den aktuelle situation, eventuelt i tilknytning til en igangværende eller overvejet foranstaltning. Såfremt der er behov for et mere omfattende og egentligt afdækkende niveau i beskrivelsen af klientens situation og funktionsniveau og vanskeligheder, bør overvejes henvisning til undersøgelse hos psykolog. 

Hvad skal psykologen?

Psykologen bør i sin besvarelse beskrive klientens funktionsmåde, relevante årsagssammenhænge, og hvilken indflydelse disse har på klientens evner til at håndtere problemer og krav. Psykologen bestræber sig på at beskrive funktionsmåder og funktionsevne, men nævner også diagnose, hvor dette er relevant.

 
Psykologens vurdering skal give kommunen en forståelse for klienten, eksempelvis således at klienten også efter endt terapi kan støttes på bedst mulig måde. Der gives således ikke en detaljeret redegørelse for samtalernes indhold, men det forventes, at psykologen beskriver de relevante problemstillinger, der præger klientens funktionsniveau og livssituation, og hvorledes klienten kan støttes i at tackle disse. Psykologen bør give et bud på den optimale psykologbehandling og et formodet resultat af denne.

 

Psykologens besvarelse hviler på grundlag af de kontakter/samtaler, der gennemføres, i forbindelse med at Vurdering fra psykolog udarbejdes, og på tidligere kendskab, hvis dette foreligger fx journalnotater.

 

I sager om vurdering af arbejdsevne bør psykologen være særlig opmærksom på at tydeliggøre, hvilke oplysninger der anses for faktuelle eller dokumenterede oplysninger (fx testresultat), og hvilke der primært er psykologens vurdering eller skøn på baggrund af kendskabet til klienten. 

Frist for besvarelse og betaling

Der er aftalt forskellige afleveringsfrister vedr. Vurdering fra Psykolog: 

a. Klienten er kendt af psykologen: Igangværende behandlingsforløb. Frist for besvarelse til kommunen er normalt 3 uger efter modtagelsen af henvendelsen.

b. Klienten er tidligere kendt af psykologen: afsluttet behandlingsforløb. Frist for besvarelse til kommunen normalt 4 uger efter modtagelse af henvendelsen.
c. Klienten er ukendt for psykologen ved henvisningen. Frist for besvarelse til kommunen normalt 6 uger efter modtagelse af henvendelsen.

 

Hvis kommunen ikke hører fra psykologen, trods ”rykkere”, har kommunen mulighed for skriftlig at annullere bestillingen, og søge sagen oplyst på anden vis.